Prihlásiť dieťa

Počkajte chvíľu, načíta sa formulár..

Súhlas
Súhlasím s použitím osobných údajov svojho dieťaťa pre potreby evidencie počítačových kurzov Vzdelavaren.sk,  Martin Novák so sídlom Kollárova 632/7, Bytča, podľa zákona č.482/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov.

Súhlasím, aby fotodokumentácia z činnosti na kurzoch mohla byť použitá na web stránke a na sociálnych sieťach počítačových kurzov Vzdelavaren.sk.

Súhlasím uhradiť všetky škody na zariadeniach spôsobené úmyselným zavinením dieťaťa.

Účastník kurzu je povinný nerušiť svojim správaním ostatných účastníkov kurzu, v opačnom prípade môže byť vylúčený bez vrátenia zaplateného príspevku. V prípade neuskutočnenia kurzu v danom termíne sa vracia adekvátna časť príspevku, ale iba v tom prípade, keď v daný deň nebol štátny sviatok. Príspevok na krúžok sa uhrádza 2 týždne dopredu.

Pri obdržaní faktúry emailom sa dozviete všetky informácie potrebné k uhradeniu.

WordPress contact form by 123FormBuilder